Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt mājaslapā: www.kadastrs.lv.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidāciju pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Adresācijas objekta īpašnieks vai tā pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām - viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients pēc pakalpojuma vēršas klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu vai izmanto e-pakalpojumu.
Lai izmantotu e-pakalpojumu, iesnieguma iesniegšanai par adreses piešķiršanu, maiņu, pieraksta precizēšanai vai likvidēšanai ir jāautorizējās Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumā "Aktuālo adrešu pārlūks", izmantojot saiti: https://www.eriga.lv. Pēc autorizācijas ir jāizvēlas pakalpojums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienība/ēkai” vai arī pakalpojums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai”.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:
1. Iesniegums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai/ēkai” (veidlapa Nr. DA_114_v1);
2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3. Zemes vienības robežu plāns (kopija);
4. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
5. Ģenerālplāns - jaunbūvēm (kopija).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti par adreses piešķiršanu telpu grupai:
1. Iesniegums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai” (veidlapa Nr. DA_115_v1);
2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3. Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
4. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).

Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, pieraksta precizēšanu vai likvidēšanu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru) vai tas tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs