Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt mājaslapā: www.kadastrs.lv.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidāciju pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Adresācijas objekta īpašnieks vai tā pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām - viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients pēc pakalpojuma vēršas klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu vai izmanto e-pakalpojumu.
Lai izmantotu e-pakalpojumu, iesnieguma iesniegšanai par adreses piešķiršanu, maiņu, pieraksta precizēšanai vai likvidēšanai ir jāautorizējās Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumā "Aktuālo adrešu pārlūks", izmantojot saiti: https://www.eriga.lv. Pēc autorizācijas ir jāizvēlas pakalpojums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienība/ēkai” vai arī pakalpojums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai”.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:
1. Iesniegums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai/ēkai” (veidlapa Nr. DA_114_v3);
2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3. Zemes vienības robežu plāns (kopija);
4. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
5. Ģenerālplāns - jaunbūvēm (kopija).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti par adreses piešķiršanu telpu grupai:
1. Iesniegums “Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai” (veidlapa Nr. DA_115_v3);
2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3. Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
4. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).
Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, pieraksta precizēšanu vai likvidēšanu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru) vai tas tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.

Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki