Afišu izvietošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personai, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu, jāvēršas Rīgas pilsētas būvvaldē ar iesniegumu un afišas maketu, lūdzot nodrošināt afišu izvietošanu uz pašvaldības īpašumā esošajiem afišu stabiem un stendiem.
Afišu izvietošana tiek nodrošināta pēc Rīgas pilsētas būvvaldes sagatavotā maksāšanas paziņojuma par pašvaldības nodevu samaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, elektroniski vai pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un afišas maketu. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu veidlapu un afišas maketu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1."Iesniegums afišu izvietošanai" (veidlapa Nr.BV_142_v1)
2. Afišas makets.

Konsultācijas par Valsts valodas likuma prasībām un latviešu valodas pareizrakstības normām afišu tekstu atveidē var saņemt, rakstot uz e-pastu elina.erdmane@riga.lv vai zvanot pa tālr. 67037937.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nodeva par afišu uz Rīgas pašvaldības piederoša afišu staba vai stenda tiek aprēķināta atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā” 15.1 punktam pēc formulas N = B x L x Z x T x Zi, kur N – nodeva par vienu afišu dienā; B – afišas nodevas bāzes likme 0,18 euro; L – afišas laukums; Z – zonas koeficients; T – tematikas koeficients; Zi - koeficients maksai par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda izmantošanu par vienu afišu dienā ir 3.
Pašvaldības nodeva par vienas afišas izvietošanu 1.zonā (ar zonas koeficientu 4) ir 1,08 EUR, 2.zonā (ar zonas koeficientu 3) – 0,81 EUR, 3.zonā (ar zonas koeficientu 2) - 0,54 EUR par vienu dienu.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegto afišu izvietošana uz pašvaldības īpašumā esošajiem afišu stabiem un stendiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki