Patversmes/naktspatversmes pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Patversme nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus līdz sešiem mēnešiem gadā.
Naktspatversme nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas līdz 2 mēnešiem gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir:
1. personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saņēmušas ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kura dēļ persona nedrīkst atrasties ārpus telpām;
2. personām ar apreibinošu vielu lietošanas pazīmēm – patversmēs, kuras paredzētas minētās mērķa grupas klientiem.
Tiesības saņemt naktspatversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir:
1) personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saņēmušas ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kura dēļ persona nedrīkst atrasties ārpus telpām;
2) personām ar apreibinošu vielu lietošanas pazīmēm – patversmēs, kuras paredzētas minētās mērķa grupas klientiem.
Tiesības saņemt naktspatversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Līdzdalības maksājums EUR 0,64 dienā par patversmes/naktspatversmes pakalpojumu personām, kuras iestādē uzturas ilgāk par diviem mēnešiem.
No līdzdalības maksājuma ir atbrīvotas personas, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam (Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu").
Maksas pamatojuma apmērs noteikts Rīgas domes 07.07.2020. lēmuma Nr.512 "Par Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem" 4.punktā un Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 146. punkta 146.7 apakšpunktā un 149. punktā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu patversmes vai naktspatversmes pakalpojumu, persona vēršas tieši patversmē vai naktspatversmē. Ar patversmju un naktspatversmju sarakstu var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Naktspatversmes”.
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus