Pansijas pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms nav mazāks par sešām aprūpes stundām nedēļā, persona saņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un persona ir motivēta patstāvīgai dzīvei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms nav mazāks par sešām aprūpes stundām nedēļā, persona saņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un persona ir motivēta patstāvīgai dzīvei.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) 22 darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas gadījumā pieņem lēmumu par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Kad personai pienākusi rinda sociālā pakalpojuma saņemšanai Sociālais dienests sazinās ar personu un izsniedz nosūtījumu uz sociālā pakalpojuma sniedzēja institūciju.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
Atgādinājums
Sociālo pakalpojuma saņēmējam (personai) ir pienākums:
1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
2. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par savu sociālo situāciju;
3. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
4. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
5. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
6. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī neapdraudēt citu personu veselību un dzīvību;
7. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
Brīdinājums
Sociālo pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
3. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā;
4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
5. ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
6. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;
7. sociālais pakalpojums tiek nodrošināts cita sociālā pakalpojuma ietvaros;
8. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
9. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
10. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
11. iestājusies personas nāve.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.06.2022