Pašvaldības atbalsta sniegšana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
Īss apraksts:
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību)  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Rīgas bāriņtiesa.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par konkrētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas Sociālais dienests nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
Sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim Rīgas Sociālais dienests piešķir:
1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 EUR un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 EUR apmērā;
2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (820,05 EUR);
3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūst izglītības programmu 109,00 EUR un personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 EUR apmērā;
4. pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem piešķir bez ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecumam.
Bārenis vēršas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Jauniešu atbalsta centrs” (turpmāk - Jauniešu atbalsta centrs), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai. Jauniešu atbalsta centrs informē un nodrošina sociālo garantiju saņemšanas iespējas sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu.
Ja bārenis vēlas saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem, papildus pie iesnieguma iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Jauniešu atbalsta centrs”
Adrese: Imantas 7. līnija 4, Rīga, LV-1083
Tālrunis: 67105082; 25616907
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jac@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Jauniešu atbalsta centrs”
Adrese: Imantas 7. līnija 4, Rīga, LV-1083
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālais dienests piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to uz bāreņa norādīto norēķinu kontu. Pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam, bet, ja tas nav iespējams, šo pabalstu pārskaita uz bāreņa norādīto norēķinu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus