Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts mājokļa izdevumu apmaksai
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu mājokļa izdevumu apmaksai ir mājsaimniecībām, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras ienākumi ir līdz 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Mājokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pabalstu personai piešķir pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.
Rīgas Sociālais dienests personai par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10.datumam.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta mājokļa izdevumu apmaksai (turpmāk - Dzīvokļa pabalsts) apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp klienta garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) un normatīvo izdevumu summu, (nepārsniedzot normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai) un klienta kopējiem ienākumiem: P = GMI + K - I, kur P - dzīvokļa pabalsta apmērs; GMI - garantētā minimālā ienākumu līmeņa summa klientam; K - normatīvie izdevumi par īri/apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem; I - klienta ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai). Dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai klients pieprasa reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei - vienu reizi kalendārajā gadā. Ja klientam triju mēnešu laikā pēc iesnieguma par dzīvokļa pabalsta aprēķināšanu iesniegšanas mainās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Sociālajam dienestam ir tiesības, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem dokumentiem, veikt dzīvokļa pabalsta aprēķinu par šo periodu atbilstoši faktiskajai situācijai.
Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
2) iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;
3) uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi un īres un/vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu (iesniedzot kopiju);
4) grupu mājas (dzīvokļa) vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmēji - uzrāda līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu oriģinālu.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), vai iesniedzot oficiālu iesniegumu iestādei elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ikmēneša pabalsta summu pārskaita pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.). Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080.
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus