Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir personai, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi un kura atbilst šādiem kritērijiem:
1. Noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ.
2. Noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
2.1. Ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.
2.2. Ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk.
2.3. Ir garīgās veselības traucējumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1. Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:
1.1. Asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā).
1.2. Asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai vienu gadu).
2. Par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, Rīgas Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts finansētais asistenta pakalpojums (turpmāk - asistenta akalpojums) novērš vai mazina personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošina sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu (turpmāk – iesniegums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.
Persona Rīgas Sociālajam dienestam adresētajā iesniegumā norāda:
1) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
2) likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
3) pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
4) informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
5) vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
Persona iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
1. Likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā:
2.1. Par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem.
2.2. Par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam.
3. Institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem)).
4. Darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā).
5. Izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās).
6. Dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
Dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu, vai iesniedzot oficiālu iesniegumu iestādei elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" un norādot tajā adresātu – "Rīgas Sociālais dienests".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana notiek, personai pārvietojoties ārpus mājokļa.
Asistents vai asistenta pakalpojuma sniedzējs, kas ir juridiska persona, reizi mēnesī iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā pakalpojuma uzskaites lapu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu personai.
Rīgas Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Lai pārliecinātos par līgumsaistību izpildi, Rīgas Sociālais dienests no asistenta un asistenta pakalpojuma sniedzēja, kas ir juridiska persona, var pieprasīt apliecinājumu, ka pakalpojums ir sniegts atbilstoši apjomam, kas norādīts pakalpojuma uzskaites lapā. Konkrētie apliecinājuma veidi tiek noteikti līgumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus