Krīzes centra pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Krīzes centrs nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, drošu vidi, patvērumu, atbalsta saņemšanu krīzes situācijās, kā arī  sociālo prasmju un spēju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu laika periodā līdz sešiem mēnešiem.
Pakalpojuma laikā tiek izvērtētas vecāku spējas un prasmes aprūpēt bērnu/us.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt krīzes centra pakalpojumu ir:
1) bērniem un ģimenēm ar bērniem (tai skaitā visām pilngadīgām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā), kuri nonākuši krīzes situācijā;
2) bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
3) grūtniecēm;
4) krīzes centrā esošā bērna vecākam, kuram pārtrauktas aizgādības tiesības, ja Rīgas bāriņtiesa atzīst, ka tas ir bērna vislabākajās interesēs;.
5) citām mērķa grupām saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu, ja ir atbilstība krīzes situācijas kritērijiem.
Termiņš:
Krīzes centra pakalpojumu krīzes centrā persona var pieprasīt 24 h diennaktī.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma paziņošanas dienas.
Atgādinājums
Sociālo pakalpojuma saņēmējam (personai) ir pienākums:
1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
2) sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par savu sociālo situāciju;
3) ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
5) sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī neapdraudēt citu personu veselību un dzīvību;
6) piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
Brīdinājums
Sociālo pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
2) ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
3) sociālais pakalpojums tiek nodrošināts cita sociālā pakalpojuma ietvaros;
4) persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
5) persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022