Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums (turpmāk – sociālais pakalpojums) ietver diennakts sociālo aprūpi un minimālā apjomā veselības aprūpi līdz 60 dienām kalendārajā gadā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu var saņemt persona:
1) kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldībā;
2) kurai pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk - RSD) veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu;
3) kurai pakalpojums piešķirts ar RSD Lēmumu par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, vērtējot personas (ar personu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu) ienākumus, saskaņā ar kuriem nosakot vai nenosakot maksu par pakalpojumu.
Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt šādos gadījumos*:
1) personai ar traheostomu;
2) personai, kurai nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas;
3) personai izteiktu psihisku un uzvedības traucējumu dēļ nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;
4) personai, kura slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
5) personai ar akūtu infekcijas slimību, tai skaitā ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimību, kā arī personai, kas pārvesta no stacionāras ārstniecības iestādes (slimnīcas) ar nepabeigtu antimikrobiālās terapijas kursu;
6) personai ar išēmisko insultu, ja tā uzturējusies stacionārā ārstniecības iestādē (slimnīcā) mazāk par 10 dienām;
7) personai alkohola, narkotisko (psihotropo), toksisko, apreibinošo vai citu vielu reibuma stāvoklī;
8) persona vai ģimene/apgādnieks neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīviem aktiem;
9) persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekam un/vai klientam.
* Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to izdarot ierakstu pakalpojuma sniegšanas dokumentācijā.
Termiņš:
RSD pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas gadījumā pieņem lēmumu par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Kad personai pienākusi rinda sociālā pakalpojuma saņemšanai, sociālā pakalpojuma sniedzējs sazinās ar personu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālo pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa RSD, bet, ja persona atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, tā vēršas pie stacionārās  ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz RSD šādus dokumentus:
1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanu;
3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
4) dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
5) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.
Dokumentus RSD var iesniegt arī parakstītus ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: soc@riga.lv vai sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas Sociālam dienestam, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
RSD nosaka klienta līdzmaksājuma apmēru par sociālo pakalpojumu, ko aprēķina, vērtējot personas (ar personu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu) ienākumus, bet nevērtējot materiālo stāvokli (tostarp personas (ģimenes) rīcībā esošos finanšu līdzekļu uzkrājumus). Netiek izvērtēti klienta atsevišķi dzīvojošā apgādnieka ienākumi. Par pakalpojumu persona (ģimene) maksā, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim (430 EUR vienai personai). Pakalpojuma apmaksu veic no personas (ģimenes) rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas veidojas kā starpība starp kopējiem personas (ģimenes) ienākumiem un 430 EUR katram ģimenes loceklim. Pēc pakalpojuma apmaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim (430 EUR vienai personai).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona sociālo pakalpojumu saņem institūcijā - SIA “Rīgas 1. slimnīca” Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa (17.korpuss)
Sociālā pakalpojumu sniedzējs ar personu (likumisko pārstāvi) noslēdz līgumu par sociālā pakalpojuma sniegšanu.
Ja saskaņā ar RSD lēmumu, personai ir noteikta maksa par pakalpojumu, tad klientam ir jāveic pakalpojuma sniedzēja aprēķinātais maksājums par pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējs izsniedz rēķinu.
Ja saskaņā ar RSD lēmumu, personai nav noteikta maksa par pakalpojumu, pašvaldība veic pilnu maksu par klientam sniegto pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene SIA "Rīgas 1.slimnīca" Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa
Adrese: Bruņinieku iela 5 k-17, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167366201
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki