Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums (turpmāk – sociālais pakalpojums) ietver diennakts sociālo aprūpi un minimālā apjomā veselības aprūpi līdz 60 dienām kalendārajā gadā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu var saņemt persona:
1) kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldībā;
2) kurai pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk - RSD) veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu;
3) kurai pakalpojums piešķirts ar RSD Lēmumu par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, vērtējot personas (ar personu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu) ienākumus, saskaņā ar kuriem nosakot vai nenosakot maksu par pakalpojumu.
Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt šādos gadījumos*:
1) personai ar traheostomu;
2) personai, kurai nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas;
3) personai izteiktu psihisku un uzvedības traucējumu dēļ nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;
4) personai, kura slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
5) personai ar akūtu infekcijas slimību, tai skaitā ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimību, kā arī personai, kas pārvesta no stacionāras ārstniecības iestādes (slimnīcas) ar nepabeigtu antimikrobiālās terapijas kursu;
6) personai ar išēmisko insultu, ja tā uzturējusies stacionārā ārstniecības iestādē (slimnīcā) mazāk par 10 dienām;
7) personai alkohola, narkotisko (psihotropo), toksisko, apreibinošo vai citu vielu reibuma stāvoklī;
8) persona vai ģimene/apgādnieks neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīviem aktiem;
9) persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekam un/vai klientam.
* Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to izdarot ierakstu pakalpojuma sniegšanas dokumentācijā.
Termiņš:
RSD pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas gadījumā pieņem lēmumu par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Kad personai pienākusi rinda sociālā pakalpojuma saņemšanai, sociālā pakalpojuma sniedzējs sazinās ar personu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
RSD lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, viena mēneša laikā no RSD lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
Atgādinājums
Sociālo pakalpojuma saņēmējam (personai) ir pienākums:
1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
2) sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par savu sociālo situāciju;
3) noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
4) ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
5) maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
6) sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī neapdraudēt citu personu veselību un dzīvību;
7) piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
Brīdinājums
Sociālo pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
2) ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
3) personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā;
4) ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
5) ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
6) persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;
7) sociālais pakalpojums tiek nodrošināts cita sociālā pakalpojuma ietvaros;
8) persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
9) persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
10) persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
11) iestājusies personas nāve.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.01.2021