Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Atelpas brīdis)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu personai ir jābūt:
1) deklarētai  pamata dzīvesvietai Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) bērnam ar invaliditāti, kuram saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams pakalpojums īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 22 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu. Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Bērns ar invaliditāti pakalpojumu var saņemt līdz 45 dienām gadā, bet ne vairāk kā 30 dienas jūnija, jūlija un augusta mēnesī kopā un ne vairāk kā 10 dienas vienā pakalpojuma saņemšanas periodā.
Ja bērns ar invaliditāti sasniedz 18 gadu vecumu un turpina iegūt vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību, bērnam ir tiesības saņemt sociālo pakalpojumu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums ietver sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu kompleksu (piemēram, sociālā aprūpe, uzraudzība, ēdināšana, fiziskās aktivitātes, pašaprūpes un sociālo prasmju attīstīšana, saturīga brīvā laika pavadīšana).
Lai saņemtu atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parastu vai iesūtot pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Rīgas Sociālais dienests
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek sniegts sociālās aprūpes institūcijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus