Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – sociālais pakalpojums) personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, tiek nodrošināts mājoklis, diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) pēc visu dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas gadījumā pieņem lēmumu par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Kad personai pienākusi rinda sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests sazinās ar personu un izsniedz nosūtījumu uz sociālā pakalpojuma sniedzēja institūciju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, tā vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Sociālajā dienestā:
1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
4) dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
5) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.
Klienti var izvēlēties saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu jebkurā ilgstošās sociālās aprūpe un sociālās rehabilitācijas institūcijā Latvijā, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sarakstu var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Sociālie pakalpojumi” - “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)”.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), vai iesniedzot oficiālu iesniegumu iestādei elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" un norādot tajā adresātu – "Rīgas Sociālais dienests".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par sociālo pakalpojumu un tā nosacījumi:
1. Ja klients izvēlas saņemt sociālo pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā sociālā pakalpojuma sniedzējā institūcijā, klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.
2. Ja klients izvēlas saņemt sociālo pakalpojumu institūcijā, kura nav Rīgas pilsētas pašvaldības institūcija vai ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par sociālo pakalpojumu maksā klients 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu sociālā pakalpojuma cenu, Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp sociālā pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par sociālo pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas pilsētas pašvaldības samaksa par sociālo pakalpojumu nesedz pilnu sociālā pakalpojuma cenu, starpību starp sociālā pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par sociālo pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par sociālo pakalpojumu nesedz pilnu sociālā pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt sociālo pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā sociālā pakalpojuma sniedzējā institūcijā.
Samaksas kārtība noteikta Rīgas domes 04.04.2020. saistošo noteikumu Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" XXIX. sadaļā "Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
a persona reģistrēta rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests:
1) rindas kārtībā izsniedz personai nosūtījumu uz sociālā pakalpojuma sniedzēja institūciju;
2) saglabā personai vietu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, ja persona atsakās saņemt sociālo pakalpojumu vai nav sasniedzama dzīvesvietā. Šādos gadījumos sociālo pakalpojumu piedāvā nākamajai rindā uzņemtajai personai;
3) ja persona, kura uzņemta rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, trīs reizes atliek sociālā pakalpojuma saņemšanu (neattiecas uz personām ar demenci), atkārtoti novērtē personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma un, konstatējot, ka personai vairs nav vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma atteikumu un izslēgšanu no rindas;
Persona pakalpojumu saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā:
1. Nodrošina klientu ar dzīvojamo platību, ņemot vērā klienta vecumu, funkcionālo stāvokli un klientu savstarpējo psiholoģisko saderību.
2. Nodrošina diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus (aprūpe, uzraudzība).
3. Nodrošina klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk, kā trīs reizes dienā.
4. Nodrošina klientu ar atbilstoši dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem un gultas veļu, kā arī ar dvieļiem un personīgās higiēnas piederumiem.
5. Nodrošina sociālā darba speciālistu pakalpojumus (klientu vajadzību novērtējums, klientu sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana, palīdzība sadzīves jautājumu risināšanā, apmeklējumi ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c).
6. Nodrošina nodarbības un speciālistu konsultācijas saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšana/attīstīšana, mūzikas, mākslas, kustību terapija, ārstnieciskā fizkultūra u.c. nodarbības speciālistu vadībā; piemēram, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas).
7. Nodrošina integrācijas sabiedrībā veicināšanas pasākumus (pastaigas, ekskursijas, izbraukumi, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumi gan institūcijā, gan ārpus tās).
8. Uztur kontaktus un nodrošina klienta saskarsmes iespējas ar klienta piederīgajiem vai apgādniekiem.
9. Nodrošina klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšanu, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus