Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – sociālais pakalpojums) personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, tiek nodrošināts mājoklis, diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) pēc visu dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas gadījumā pieņem lēmumu par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Kad personai pienākusi rinda sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests sazinās ar personu un izsniedz nosūtījumu uz sociālā pakalpojuma sniedzēja institūciju.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, tā vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un iesniedz Sociālajā dienestā:
1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
4) dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
5) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.
Klienti var izvēlēties saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu jebkurā ilgstošās sociālās aprūpe un sociālās rehabilitācijas institūcijā Latvijā, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sarakstu var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā https://ld.riga.lv/lv/  sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Sociālie pakalpojumi” - “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)”.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.

Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
arī izmantojot e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
25770080
67105048; 80005055;
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par sociālo pakalpojumu un tā nosacījumi:
1. Ja klients izvēlas saņemt sociālo pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā sociālā pakalpojuma sniedzējā institūcijā, klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas valstspilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.
2. Ja klients izvēlas saņemt pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu pie valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" reģistrēta pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma sniedzēja, ar kuru pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu par minētā pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu, tad par sociālo pakalpojumu maksā klients 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu sociālā pakalpojuma cenu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība maksā starpību starp sociālā pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par sociālo pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas valstspilsētas pašvaldības samaksa par sociālo pakalpojumu nesedz pilnu sociālā pakalpojuma cenu, starpību starp sociālā pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par sociālo pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par sociālo pakalpojumu nesedz pilnu sociālā pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt sociālo pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā sociālā pakalpojuma sniedzējā institūcijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja persona reģistrēta rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests:
1) rindas kārtībā izsniedz personai nosūtījumu uz sociālā pakalpojuma sniedzēja institūciju;
2) saglabā personai vietu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, ja persona atliek sociālā pakalpojuma saņemšanu vai nav sasniedzama dzīvesvietā. Šādos gadījumos sociālo pakalpojumu piedāvā nākamajai rindā uzņemtajai personai;
3) ja persona, kura uzņemta rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, trīs reizes atliek sociālā pakalpojuma saņemšanu, pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma atteikumu un personas izslēgšanu no rindas;
Persona pakalpojumu saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā:
1. Nodrošina klientu ar dzīvojamo platību, ņemot vērā klienta vecumu, funkcionālo stāvokli un klientu savstarpējo psiholoģisko saderību.
2. Nodrošina diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus (aprūpe, uzraudzība).
3. Nodrošina klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk, kā trīs reizes dienā.
4. Nodrošina klientu ar atbilstoši dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem un gultas veļu, kā arī ar dvieļiem un personīgās higiēnas piederumiem.
5. Nodrošina sociālā darba speciālistu pakalpojumus (klientu vajadzību novērtējums, klientu sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana, palīdzība sadzīves jautājumu risināšanā, apmeklējumi ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c).
6. Nodrošina nodarbības un speciālistu konsultācijas saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšana/attīstīšana, mūzikas, mākslas, kustību terapija, ārstnieciskā fizkultūra u.c. nodarbības speciālistu vadībā; piemēram, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas).
7. Nodrošina integrācijas sabiedrībā veicināšanas pasākumus (pastaigas, ekskursijas, izbraukumi, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumi gan institūcijā, gan ārpus tās).
8. Uztur kontaktus un nodrošina klienta saskarsmes iespējas ar klienta piederīgajiem vai apgādniekiem.
9. Nodrošina klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšanu, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus