Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu ir personām:
1) kuras ir no mājsaimniecības, ko Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD) ir atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību;
2) kuru ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
Personas, kuras lūdz piešķirt ēdināšanas pakalpojumu, dod atļauju RSD personas datu nodošanai, lai ar viedkarti “Rīdzinieka karte” varētu reģistrēties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
RSD lēmumu par trūcīgas mājsaimniecības, maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu pieņem 22 darba dienu laikā.
Ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas termiņš ir par 15 dienām garāks par izziņas par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu termiņu.
Ja ēdināšanas pakalpojums tiek piešķirts personai/ģimenei, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikto ienākumu slieksni, bet kuras citu iemeslu dēļ nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, pakalpojuma saņemšanas periods ir trīs mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās ir personas darbspējīgā vecumā, un seši mēneši un 15 dienas mājsaimniecībām, kurās nav personu darbspējīgā vecumā.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldība Zupas virtuves pakalpojums