Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Darba dienās dienas laikā bērniem nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, bērnu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt sociālo pakalpojumu ir bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam, kuram:
1) deklarēta pamata dzīvesvieta Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams sociālais pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, tā vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Sociālajā dienestā:
1) iesniegumu, kurā lūdz piešķirt dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem;
2) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.
Dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parastu vai iesūtot pa pastu.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Rīgas Sociālais dienests
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālajā dienestā 22 darbadienu laikā pēc dokumentu saņemšanas no personas vai tās likumiskā pārstāvja veic šādas atbilstošas darbības:
1) izvērtē personas sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienojas par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
2) izvērtē nepieciešamību izstrādāt individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu;
3) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu un nosūtījuma izsniegšanu dienas aprūpes centra saņemšanai. , par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu;
4) par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.

Bērns dienas aprūpes centra pakalpojumu saņem klātienē, kurā var saņemt:
1) atbalsta pakalpojumus bērna ģimenei (individuālas konsultācijas, atbalsta/pašpalīdzības grupas);
2) palīdzību pašaprūpes veikšanā, izvērtējot individuāli bērna pašaprūpes iemaņas;
3) ēdināšanu;
4) grupu nodarbības (izglītojošās, socializācijas, radošās, fizisko aktivitāšu, dzīves prasmju darbnīcas);
5) sociālo prasmju un sociālo iemaņu/sadzīves prasmju attīstīšana/apgūšana.
Ar dienas aprūpes centru pakalpojuma sniedzējiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Dienas centri un Kopienas centrs”.
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus