Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Darba dienās dienas laikā bērniem nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, bērnu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt sociālo pakalpojumu ir bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam, kuram:
1) deklarēta pamata dzīvesvieta Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams sociālais pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas Sociālā dienesta vai biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta vai biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
Atgādinājums
Sociālo pakalpojuma saņēmējam (personai) ir pienākums:
1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
2) sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par savu sociālo situāciju;
3) ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
4) sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī neapdraudēt citu personu veselību un dzīvību.
Brīdinājums
Sociālo pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
2) ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
3) persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
4) persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.04.2021