Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums nodrošina atbalstu bērnam, ģimenei bērna aprūpē un audzināšanā, personām atbalstu sadzīves iemaņu apgūšanā un sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībā.
Atbalsta ģimene/uzticības persona veic praktiskas darbības, kā, piemēram, pilnveido ģimenes sociālās iemaņas un prasmes, plāno dienas režīmu bērniem un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedz atbalstu budžeta plānošanā, dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā, palīdz veidot tradīcijas ģimenē utml.
Par atbalsta ģimeni/uzticības personu var kļūt ģimenei tuvs draugs, paziņa, kaimiņš.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojumu ir:
1) ģimenei bērna, viena no bērna vecākiem vai aizbildņa slimības gadījumā;
2) nepilnai ģimenei;
3) daudzbērnu ģimenei;
4) ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna audzināšanā un aprūpē;
5) ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem;
6) personām ar garīga rakstura traucējumiem;
7) personām ar sociālās funkcionēšanas grūtībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), vai iesniedzot oficiālu iesniegumu iestādei elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" un norādot tajā adresātu – "Rīgas Sociālais dienests".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Rīgas Sociālais dienests
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojuma saņemšana notiek personas dzīvesvietā.
Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar atbalsta ģimeni vai uzticības personu un ģimeni vai personu par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu. Ja atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojumu nodrošina sociālā pakalpojuma sniedzējs, tad Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju un ģimeni vai personu.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus