Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir bērnam no 3 līdz 18 gadu vecumam, kuram:
1. Deklarēta pamata dzīvesvieta Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. Saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams sociālais pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodrošina bērnam ar kustību un/vai attīstības ierobežojumiem vecumam, veselības un funkcionālajam stāvoklim atbilstošu aprūpi, asistēšanu pašaprūpē un citās ikdienas aktivitātēs, kā arī izzinošu brīvā laika pavadīšanu. Atbilstoši interesēm un vajadzībām organizē dažādu speciālistu - sociālā darbinieka, psihologa, rehabilitologa, speciālā pedagoga, fizioterapeita – konsultācijas, radošās un interešu nodarbības, fiziskās aktivitātes.
Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā.
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā:
1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
4) dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
5) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.
Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), vai iesniedzot oficiālu iesniegumu iestādei elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" un norādot tajā adresātu – "Rīgas Sociālais dienests".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
Klātiene
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” “Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs”
Rīgas Sociālais dienests
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālajā dienestā 22 darbadienu laikā pēc dokumentu saņemšanas no personas vai tās likumiskā pārstāvja veic šādas atbilstošas darbības:
1) izvērtē personas sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienojas par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
2) izvērtē nepieciešamību izstrādāt individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu;
3) novērtē personas un tās ģimenes locekļu, kā arī apgādnieka (ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir arī apgādniekam) maksātspēju;
4) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu;
5) par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Bērns dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem saņem klātienē dienas aprūpes centrā, kurā tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstīšana, izglītošana un brīvā laika pavadīšana.
Ar sociālā pakalpojuma sniedzējiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā https://ld.riga.lv sadaļas “Pakalpojumi" apakšsadaļā "Sociālie pakalpojumi" - "Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm".
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus