Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, tiek veikta iesniegtā topogrāfiskā plāna pārbaude atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 78.punkta prasībām. Topogrāfiskais plāns tiek reģistrēts pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un reģistrētā datne ar pavadvēstuli tiek nosūtīta klientam. Pēc aktualizēta topogrāfiskā plāna reģistrēšanas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, tas tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam reģistrēšanai valsts centrālajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
Ja pārbaudes procesā tiek konstatētas nepilnības iesniegtajā topogrāfiskajā plānā, reģistrācija tiek atteikta, norādot uz pieļautajām kļūdām, un topogrāfiskais plāns tiek nosūtīts klientam labojumu veikšanai. Kad klients ir izlabojis topogrāfisko plānu, tiek veikta atkārtota topogrāfiskā plāna pārbaude.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

• e-pasts – jāaizpilda iesnieguma veidlapa par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē un pielikumā jāpievieno topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta Iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv;

• e-pakalpojums – sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.

E-pakalpojuma adrese:
https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
• 1 objekts, platībā līdz 0,3 ha ieskaitot - EUR 26,00*;
• 1 objekts, platībā, kas pārsniedz 0,3 ha līdz 0,5 ha ieskaitot - EUR 37,00*;
• 1 objekts, platībā, kas pārsniedz 0,5 ha līdz 1 ha ieskaitot - EUR 51,00*;
• par katru hektāru virs 1 hektāra - EUR 48,00*.

Papildus tiek piemērots saistošo noteikumu 2.pielikumā norādītās teritorijas koeficients.
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2 (divu) darba dienu laikā pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.**
10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek veikta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, vai topogrāfiskais plāns tiek nosūtīts iesniedzējam labojumu veikšanai.
** Ir iespējams noslēgt līgumu par pakalpojuma apmaksu ar pēcmaksu. Sīkāka informācija iegūstama Ģeomātikas pārvaldē pa tālruni: 67105817 vai e-pastu geo@riga.lv.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods:RIKOLV2X
Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
Iestādes kods: 207
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

• e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;

• e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija