Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz Rīgas pilsētas pašvaldībai reģistrēta zemesgabala, tad Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo un zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda reģistrēto zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai. Izdevumus par zemes gabala platības noteikšanu, zemes iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā sedz privatizēto objektu īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvokļa īpašnieks, neapdzīvojamās telpas īpašnieks vai mākslinieka darbnīcas īpašnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Dokumentus var iesniegt pa pastu Pērses ielā 10/12, Rīga, LV-1011 un e-pastā - dmpk@riga.lv, iesniedzot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.
Fiziskai personai:
1. Jāiesniedz uzaicinājums privatizēt zemes gabalu;
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
3. Jāiesniedz dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
4. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina veikto samaksu.
Juridiskai personai:
1. Jāiesniedz uzaicinājums privatizēt zemes gabalu;
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
3. Jāiesniedz dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
4. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina veikto samaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67037218, 67012048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izdevumi par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā veicami eiro, kas sastāv no:
1. Latvijas valsts vēstures arhīva izziņas sagatavošana;
2.Rīgas pilsētas zemes komisijas izziņu sagatavošana;
3. Rīgas pilsētas būvvaldes pārskata plāna izgatavošana (iepriekš minētās trīs pozīcijas par vēsturisko zemes gabalu piederību un robežām);
4. Rīgas pilsētas būvvaldes apakšzemes inženiertīklu komunikāciju izziņas un grafiskās daļas izgatavošana;
5. Zemes gabala robežu noteikšanas projekta izstrāde un saskaņošana;
6. Rīgas pilsētas būvvaldes adreses izziņas sagatavošana;
7. Zemes robežu uzmērīšana, robežu plānu izgatavošana un reģistrācija Valsts zemes dienestā;
8. Izdevumi zemes īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.
Rīgas pilsētas pašvaldība, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, reģ.Nr.LV90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT:RIKOLV2X, IBAN konts LV02RIKO0022000000000.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem pakalpojumu klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un e-pastā (ar drošu elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67037218, 67012048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv