Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nodrošināt neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošanas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā procesu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskās personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību  kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas pēc pakalpojuma klātienē.
Nedzīvojamās telpas privatizācijai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
1. Izziņa par nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksu (oriģināls);
2. Spēkā esošs nomas līgums (oriģināls vai apliecināta kopija);
3. Dokuments, uz kura pamata noslēgts nomas līgums (apliecināta kopija);
Ja neapdzīvojamo telpu iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāiesniedz Valsts zemes dienesta izgatavota kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls);
Fiziskai personai mākslinieka darbnīcas privatizācijai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
1. Izziņa par nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksu (oriģināls);
2. Izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par nomas līguma izbeigšanu (oriģināls);
3. Spēkā esošs nomas līgums (oriģināls vai apliecināta kopija);
4. Dokuments, uz kura pamata noslēgts nomas līgums (apliecināta kopija);
5. Kultūras ministrijas noteiktās mācību iestādes izglītības dokuments (apliecināta kopija);
6. Kultūras ministrijā reģistrēts radošās profesionālās organizācijas biedra apliecība (kopija) vai izziņa par personas radošā darba ieguldījumu kultūrā, ko apliecina Kultūras ministrijā reģistrēta radošā profesionāla organizācija (oriģināls);
7. Akts par mākslinieka darbnīcas nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu būvprojektu.
Ja mākslinieka darbnīcu iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāiesniedz Valsts zemes dienesta izgatavota kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67037218, 67012048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:
1. Pirkuma maksas sertifikātos (divi sertifikāti par vienu mākslinieka darbnīcas kopējās platības kvadrātmetru);
2. Maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (28,46 eiro);
Maksa par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:
1. Maksas par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu (426,86 eiro);
2. Neapdzīvojamās telpas pirkuma maksas;
3. Maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (313,03 eiro).
(Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai").
Maksa par mākslinieka darbnīcas, neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā, sastāv no:
1. Privatizācijas objekta pirkuma maksas (noteikta eiro attiecīgi privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai);
2. Maksas par privatizācijas procesa tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju:
- fiziskajām personām - 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējā platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti;
- juridiskajām personām - viens procents no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā 170,73 eiro.
3. procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753. - 1769. pantu un pirkuma līgumu.
(Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem").

Maksājumi eiro veicami: Rīgas pilsētas pašvaldības, vienotais reģ.Nr.LV90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā LV72RIKO0022000000001
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem pakalpojumu klātienē. Pakalpojuma izpildes dokumenti tiek nosūtīti personai pa pastu ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67037218, 67012048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki