Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanas īpašumā procesu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskās personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību  kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas pēc pakalpojuma klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā.
Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un jāiesniedz:
1. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināli);
2. Dzīvojamās telpas īres līgums un tā 1.pielikums "Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām"(reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē), (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
3. Dzīvojamās telpas īres līguma 3.pielikums - dokuments uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija);
4. Notariāli vai Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā apliecināta vienošanās par dzīvokļa privatizācijas kārtību, ko parakstījušas dzīvojamās telpas īres līguma 1.pielikumā norādītās personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu (oriģināls).
Ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;
Ja dzīvokli iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, jāiesniedz Valsts zemes dienesta izgatavota objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67037218, 67012048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:
1. Pirkuma maksas sertifikātos (divi sertfikāti par vienu dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru);
2. Maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (28,46 eiro);
(Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai").
Maksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā, kas tiek norādīta privatizācijas paziņojumā sastāv no:
1. Pirkuma maksas (noteikta eiro, privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai);
2. Maksas par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju.
(Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem").
Maksājumi eiro veicami: Rīgas pilsētas pašvaldības, vienotais reģ.Nr.LV90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā LV72RIKO0022000000001
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem pakalpojumus klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Pakalpojuma izpildes dokumenti personai tiek nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67037218, 67012048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki