Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
Dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
Kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
138
Termiņš:
Informatīvu vēstuli par atsavināšanas ierosinājuma virzību nosūta mēneša laikā. Lēmumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam Rīgas dome pieņem 6 mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt izīrētu dzīvokļu (to domājamo daļu) atsavināšanas procesu. Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu, īpašuma tiesības no Rīgas valstspilsētas pašvaldības pāriet mantas ieguvējam.
Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma (tā domājamās daļas) atsavināšanas ierosināšanas, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija sagatavo Rīgas domes lēmuma projektu par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai un pēc personas paziņojuma par objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas pieņem lēmumu par pirkuma līguma noslēgšanu.
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē var vērsties gadījumos, kad īrnieks vai viņa ģimenes loceklis vēlas pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu:
1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
2. Ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;
3. Jāiesniedz izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināli);
4. Jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līgums un tā 1.pielikums "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām"(reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē), (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
5. Jāiesniedz dzīvojamo telpu īres līguma 3.pielikums - dokuments uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija);
6. Attiecīgā dzīvokļa īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu (oriģināls);
Gadījumos, kad dzīvokļa īpašumu vēlas pirkt dzīvokļa īpašnieks, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz citu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā esošu dzīvokli:
1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
2. Ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;
3. Jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu);
4. Juridiskai personai jāiesniedz statūti (kopija, uzrādot oriģinālu);
5. Jāiesniedz daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpējais līgums, kurā ir nodibinātas pirmpirkuma tiesības (kopija, uzrādot oriģinālu);
Gadījumos, kas kopīpašnieks vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību:
1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
2. Ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošs dokuments;
3. Jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu);
4. Juridiskai personai jāiesniedz statūti (kopija, uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67012697
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma apmaksa noteikta ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
Dzīvokļa īpašuma pārdošanas cenu veido: nosacītā cena, kuru atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija;
Likumiskie procenti, kas tiek maksāti, ja objektu pērk uz nomaksu.
Maksājumi eiro veicami: Rīgas valstspilsētas pašvaldības, vienotais reģ.Nr.LV90011524360,  Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā LV02RIKO0022000000000
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona saņem pakalpojumu klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Pakalpojuma izpildes dokumenti personai tiek nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē, kā arī tiek noformēti ar drošu elektronisko parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67012697
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki