Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona vēlas, lai titktu pārskatītas  Rīgas pilsētas teritorijā esošajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežas, tā vēršas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija). Komisija, balstoties uz spēkā  esošā normatīva regulējuma prasībam un Rīgas pilsētas plānošanas dokumentu risinājumiem:
1) sagatavo priekšlikumu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu pārkārtošanai;
2) sagatavo jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu var ierosināt:
1. Privatizēta objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), kuram dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals nodots nomā uz 99 gadiem;
2. Privatizēta objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), ja dzīvojamai mājai noteiktais  funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pilnībā vai daļēji  pieder citai fiziskai vai juridiskajai personai;
3. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala īpašnieks, kas nav privatizētā objekta īpašnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Informāciju pa zemes gabala pārskatīšanas procesa izsākšanu Komisija nosūta iesniedzējam 23 darba dienu laikā. Lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas  uzsākšanu pieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par pārskatīšanas ierosināšanu. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana pabeidzama ne vēlāk kā divu gadu un sešu mēnešu laikā no dienas, kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšnas uzsākšanu kļuvis neapstrīdams.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas pēc pakalpojuma Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē; sūtot dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz oficiālo e-pastu; sūtot dokumentus pa pastu. Par pakalpojumu iespējams saņemt konsultācijas telefoniski (67012689).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu ( iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai zemes īpašnieks) (oriģināls);
2. Pilnvarotas personas rakstisks pilvarojums (oriģināls);
3. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols vai aptaujas lapa, vai cits dokuments, kas apstiprina dzīvokļu īpašnieku vienošanas par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu (origināls);
4.Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu korekcijas piedāvājums (grafiskais attēls - piesaistītā zemes gabala robežas un platība) (oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67012689
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmpk@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē. Sagatavota informācija tiek nosūtīta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pastu vai uz pakalpojuma saņēmēja norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67012689
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki