Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trim gadiem, t.i., uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata, Pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,025 procentu apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja nodokļu administrācija ir atcēlusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam pamatparādam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi nav piemērojama tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.
Ja pret nodokļu maksātāju ir uzsākts piedziņas process un lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļu maksātājs, iesniedzot minēto iesniegumu, pievieno tam dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmitajā daļā noteiktais paredz nodokļu administrācijas tiesības, nevis pienākumu pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ja nodokļu maksātājs to ir lūdzis motivētā rakstveida iesniegumā. Līdz ar to, gadījumos, kad nodokļu maksātājs nebija veicis maksājumus saskaņā agrāk noslēgtu vienošanos par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, vai arī nodokļu administrācijas rīcībā, uz iesnieguma izskatīšanas dienu, ir informācija, ka zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu, pēc cita piedzinēja iniciatīvas, uz nodokļu maksātāja nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde noraida lūgumu izdot lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem, t.i., uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata.
Nodokļa maksātājam motivētu iesniegumu jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: motivēts iesniegums, pilnvarotajām personām – pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu). Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.
• - E-pastā – nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu;
• - portālā – iesniedz motivētu iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”;
• - pa pastu – nosūti motivētu iesniegumu;
• - klātienē – iesniedz motivētu iesniegumu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes mājas lapā portālā www.epakalpojumi.lv
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
• - e-pastā – var nosūtīt elektroniski parakstītu atbildi (administratīvo aktu) uz oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja tāda nav, tad uz e-pasta adresi;
• - uz apstiprinātu pasta adresi – saņem atbildi (administratīvo aktu);
• - klātienē – saņem atbildi (administratīvo aktu).

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki