Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana" ietvaros:
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, vai vienoties par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi nav piemērojama tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 11. daļā noteiktais paredz nodokļu administrācijas tiesības, nevis pienākumu pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ja nodokļu maksātājs to ir lūdzis motivētā rakstveida iesniegumā. Līdz ar to, gadījumos, kad nodokļu maksātājs nebija veicis maksājumus saskaņā agrāk noslēgtu vienošanos par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, vai arī nodokļu administrācijas rīcībā, uz iesnieguma izskatīšanas dienu, ir informācija, ka zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu, pēc cita piedzinēja iniciatīvas, uz nodokļu maksātāja nekustamo īpašumu Rīgas valstspilsētā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments noraida lūgumu izdot lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija
Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu  par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem, t.i., uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.  
No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,025 procentu apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā.

Nodokļa maksātājam motivētu iesniegumu jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu pieprasa nodokļa maksātājs, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniedzot motivētu iesniegumu:
• uz e-adresi - nosūtot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam;
• pa e-pastu - nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
• portālā www.epakalpojumi.lv - sadaļā “Nekustamais īpašums” aizpildot ziņojumu pakalpojumā "Ziņojums pašvaldībai" (pielikumu pievienošana ziņojumam nav iespējama);
• klātienē - uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850) vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros (pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai bez pieraksta rindas kārtībā);
• pa pastu;
• ievietojot pasta kastēs, kas atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
• motivēts iesniegums (brīvā formā vai uz veidlapas);
• ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi;
• pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
.Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pip@riga.lv
Pasts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 80000850
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta:  
• uz e-adresi, ja ir izveidots oficiālās elektroniskās adreses konts;  
• uz e-pastu, ja ir sniegta piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību;  
• pa pastu;  
• klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā (klientu apkalpošana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850). Ierodoties klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai arī pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības pārstāvēt nodokļa maksātāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene .Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Personas e-pasts vai e-adrese