Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana" ietvaros:
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, vai vienoties par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija
Gadījumos, kad jau pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa kārtējo maksājumu, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir iespēja pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk tekstā – Likums) 24. panta pirmās daļas 1. punktu), sadalot nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam.

Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas (no 01.01.2024. ne vēlāk kā 5 dienas) pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda samazinātā apmērā 0.0125 % (vienas ceturtās daļas apmērā no Likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas) par katru dienu visā kavējuma periodā.

Ja Likuma 24. panta pirmās daļas 1. punktu noteiktajā kārtībā pagarinātie nodokļa maksājumi ir samaksāti ne mazāk kā 80 procentu apmērā un tiek ievēroti Likuma 1.3 daļas nosacījumi, nodokļa maksātājs pirms beidzies nokavētā maksājuma samaksas termiņš var iesniegt motivētu iesniegumu un lūgt nokavēto nodokļu maksājumu atkārtotu sadalīšanu termiņos līdz sešiem mēnešiem.

Papildu informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas iespējām Rīgas valstspilsētas pašvaldībā var iegūt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta tīmekļvietnē. Informācija pieejama šeit - https://pip.riga.lv/visi-pakalpojumi/nin-samaksas-terminu-pagarinasana/.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu pieprasa nodokļa maksātājs, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniedzot motivētu iesniegumu:  
• uz e-adresi - nosūtot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam;
• pa e-pastu - nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;  
• portālā www.epakalpojumi.lv - sadaļā “Nekustamais īpašums” aizpildot ziņojumu pakalpojumā "Ziņojums pašvaldībai" (pielikumu pievienošana ziņojumam nav iespējama);
• klātienē - uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850) vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros (pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai bez pieraksta rindas kārtībā);  
• pa pastu;
• ievietojot pasta kastēs, kas atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.
    
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:    
• Fiziskām personām –  motivēts iesniegums (brīvā formā vai uz veidlapas);  
• Juridiskām personām – motivēts iesniegums (brīvā formā vai uz veidlapas), operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu;  
• pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
.Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pip@riga.lv
Pasts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
80000800
80000850
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta:  
• uz e-adresi, ja ir izveidots oficiālās elektroniskās adreses konts;  
• uz e-pastu, ja ir sniegta piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību;  
• pa pastu;  
• klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā (klientu apkalpošana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850). Ierodoties klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai arī pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības pārstāvēt nodokļa maksātāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene .Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Personas e-pasts vai e-adrese