Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana (Rīgas valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde;
- gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi;
attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā. Savukārt paziņojumu par administratīvajiem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilde (maksāšanas paziņojums-administratīvais akts) tiek sniegta viena mēneša laikā, bet, ja objektīvu apstākļu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks līdz četriem mēnešiem, bet Rīgas domes priekšsēdētājs - līdz gadam, par to paziņojot iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, iesniedzot iesniegumu ar dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu, pilnvarotās personas - papildus pilnvarojuma apliecinājumu (uzrādot oriģinālu), kā arī:
- uz E-adresi, e-pastu, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu vai lūdzot informatīva rakstura konsultāciju;
- pa pastu, nosūtot iesniegumu ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvarojuma apliecinājumu u.c.);
- portālā, iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv (izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai"), lai iegūtu informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izsūtītajiem maksāšanas paziņojumiem un lēmumiem; lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus; lai veiktu nodokļa apmaksu par citu personu; lai izmantotu iespēju pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā;
- pa tālruni, lūdzot atkārtoti izsūtīt maksāšanas paziņojumu vai lūdzot informatīva rakstura konsultāciju, zvanot uz informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm);
- veidlapa “Par pieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam” 1.pielikums;
- veidlapa “Informācijas sniegšanai, ka nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pielikums;
- veidlapa “Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli” 4.pielikums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 80000850
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu sniedzot klātienē, persona saņem maksāšanas paziņojuma datora izdruku vai konsultāciju, un pa citiem kanāliem:
- uz E-adresi, ja personai reģistrēts Oficiālās elektroniskās adreses konts, saņem maksāšanas paziņojumu;
- pa e-pastu, ja e-pasta adrese reģistrēta Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā, vai saņem informatīva rakstura atbildi;
- pa pastu persona saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu;
- portālā, iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv, ir iespējams apskatīt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem/ lēmumiem), veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu;  
- pa tālruni persona saņem informatīva rakstura konsultāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 80000850