Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk kopā – zemes vienība).
Pašvaldība nenosaka lietošanas mērķi tādai zemes vienībai, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietošanā.
Lietošanas mērķi nosaka, lai zemes vienībai noteiktu kadastrālo vērtību. Lietošanas mērķis ir viens no būtiskākajiem kadastrālo vērtību ietekmējošiem datiem, jo tas raksturo zemes likumisko izmantošanu (t.i., pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā norādīto atļauto izmantošanu).

Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina šādos gadījumos:
 zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem:
 Ja tai pievieno zemes vienību vai daļu no blakus esošas zemes vienības;
 Ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids, ja telpa atrodas būvē, kuras galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas";
 ja neapbūvētai zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis neatbilst spēkā esošā detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai;
 pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem tiek pieņemts viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesnieguma iesniedzējam.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija
Lietošanas mērķi nosaka, ja:
a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina:  
a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
c) ja izsniegta būvatļauja vai pieteikta vienkāršota atjaunošana, kuru īstenojot mainīsies:
     1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
     2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas" un tas mainīs būves galveno lietošanas veidu;
d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, tai skaitā pēc zemes fiziskajiem parametriem neatbilst apbūves zemes nosacījumiem;
h) ja neapbūvēta zemes vienība, kurai noteikts apbūves zemes lietošanas mērķis, nevar tikt izmantota apbūvei atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina:
• nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs;
• valsts vai vietējās pašvaldības zemes lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks;
• valsts vai pašvaldības institūcija.

Lai ierosinātu lietošanas mērķu maiņu, jāiesniedz pieteikums, kurā norādāmā informācija un pievienojamie dokumenti, kā arī iesniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 21., 22., 29.punktā.
Pašvaldībai ir tiesības noteikt papildu dokumentus, kas nepieciešami neapgūtas apbūves zemes lietošanas mērķa noteikšanai.
Lietošanas mērķi nosaka vai maina 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ar pašvaldības lēmumu (vai sagatavo atteikumu).

Papildu informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Rīgas valstspilsētas pašvaldībā var iegūt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta tīmekļvietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu pieprasa nodokļa maksātājs, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniedzot iesniegumu:
• uz e-adresi - nosūtot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam;  
• pa e-pastu - nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
• klātienē - uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850) vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros (pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai bez pieraksta rindas kārtībā);
• pa pastu;
• ievietojot pasta kastēs, kas atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:    
• īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;
• zemes vienības robežu plāns;
• zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas);
• pilnvarotajām personām - notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim - attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā;
• veidlapa “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu“;
• veidlapa “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
.Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pip@riga.lv
Pasts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas atbildīgā amatpersona izskata tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieņem lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, vai arī sagatavo motivētu atteikumu.

Atbilde uz iesniegumu  tiek sniegta:  
• uz e-adresi, ja ir izveidots oficiālās elektroniskās adreses konts;  
• uz e-pastu, ja ir sniegta piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību;  
• pa pastu;  
• klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā (klientu apkalpošana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850). Ierodoties klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai arī pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības pārstāvēt nodokļa maksātāju.  

Pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība informāciju par noteikto vai mainīto lietošanas mērķi tiešsaistes datu pārraides režīmā (neiesaistot privātpersonu) nodod Valsts zemes dienestam iekļaušanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene .Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija: +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
Klienti klātienē tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Personas e-pasts vai e-adrese