Atļaujas saņemšana otrās kategorijas šautuves darbībai pašvaldībā
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Šautuves atļauja (licence) (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai vai otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stendu darbībai pašvaldībā.
Ja šautuves (šaušanas stenda) darbība var traucēt apkārtējos iedzīvotājus, tā ir izvietota aizsargjoslu teritorijā vai var radīt kaitējumu videi, kā arī gadījumos, ja tas nepieciešams sabiedrības drošībai un tās interešu aizsardzībai vai to nosaka tiesas nolēmums, vietējā pašvaldība neizsniedz licenci (atļauju) šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniegumā par atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskā vai juridiskā persona norāda šādas ziņas:
1.1. Juridiskā persona:
1.1.1. juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs;
1.1.2. juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
1.2. fiziskā persona:
1.2.1. vārds, uzvārds un personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts);
1.2.2. deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
2. šautuves (šaušanas stenda) adrese;
3. šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs;
4. informācija par šautuves (šaušanas) stenda kategoriju un atbilstību šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;
5. apliecinājums, ka personas īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu).
6. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
6.1. šautuves (šaušanas stenda) plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, bet atklātās un pusslēgtās šautuves (šaušanas stenda) plānā – šaušanas stenda atrašanās vietu, izvietojumu apvidū, šaušanas virzienu, attālumu līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances garumu, drošības joslas lielumu, norobežojumu izvietojumu, bīstamās zonas norobežojuma veidu, šāviņu uztvērēja veidu un šautuves (šaušanas stenda) izmantošanas laiku;
6.2. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda:
6.2.1. šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtību;
6.2.2. apmeklētāju reģistrācijas kārtību;
6.2.3. drošības prasības;
6.2.4. kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību;
6.2.5. šautuves (šaušanas stenda) darbinieku un šaušanas sporta speciālistu pienākumus;
6.2.6. citus dokumentus, kurus fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.
7. Iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība