Atļaujas izsniegšana otrās kategorijas šautuves darbībai pašvaldībā
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Šautuves atļauja (licence) (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai vai otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stendu darbībai pašvaldībā.
Ja šautuves (šaušanas stenda) darbība var traucēt apkārtējos iedzīvotājus, tā ir izvietota aizsargjoslu teritorijā vai var radīt kaitējumu videi, kā arī gadījumos, ja tas nepieciešams sabiedrības drošībai un tās interešu aizsardzībai vai to nosaka tiesas nolēmums, vietējā pašvaldība neizsniedz licenci (atļauju) šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (veidlapa pielikumā), kurā lūdz atļauju saskaņot publisku pasākumu veidlapu.
2. Iesniegumā norāda šādas ziņas:
1. par juridisko personu:
1.1. juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs;
1.2. kontaktinformācija – juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
2. par fizisko personu:
2.1. vārds, uzvārds un personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts);
2.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
2.3. adrese, kurā iecerēta šautuves darbība;
2.4. informācija par vēlamo šautuves kategoriju;
2.5. informācija par šautuves atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām;
2.6. informācija par atklātās šautuves norobežošanu, brīdinājuma zīmju izvietošanu un citiem līdzīgiem pasākumiem, lai nepieļautu cilvēku, dzīvnieku un transportlīdzekļu nokļūšanu bīstamajā zonā;
2.7. informācija par šautuves izmantošanas laiku (darba laiku);
2.8. licences saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.
3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
3.1. atklātās vai pusslēgtās šautuves plānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000), kurā atzīmētas visas atklātās vai pusslēgtās šautuves bīstamās zonas robežas;
3.2. slēgtās šautuves plānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:50 vai 1:100), kurā atzīmētas slēgtās šautuves vajadzībām izmantojamās telpas;
3.3. šautuves nolikumu. Nolikumā norāda:
3.3.1. darba laiku;
3.3.2. apmeklētāju reģistrācijas un instruktāžas kārtību;
3.3.3. šautuvē ievērojamos drošības noteikumus;
3.3.4. kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību;
3.3.5. šautuves darbinieku pienākumus;
3.3.6. citus dokumentus, kurus fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.
4. Iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese, iesniegumā norādītā e-pasta adresē vai e-Adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība