Tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrācija un licencēšana
Izvēlētā organizācija: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Īss apraksts:
Lai uzlabotu un pilnveidotu patērētāju tiesības un aizsardzības mehānismus kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu jomā, kā arī pārraudzītu tirgus dalībniekus, kas sniedz pakalpojumus šajā jomā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) reģistrē tūrisma pakalpojumu sniedzējus – tūrisma aģentus, tūrisma operatorus un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējus – Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē (turpmāk – Datubāze), vienlaikus PTAC izsniedz, groza, anulē speciālo atļauju (licenci) kompleksu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – tūrisma operatoriem un tūrisma aģentiem. Izsniegtā licence ir uz nenoteiktu laiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, biedrība vai nodibinājums, vai fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs, kas profesionālās darbības ietvaros sniedz kompleksu tūrisma pakalpojumu vai saistītu tūrisma pakalpojumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
PTAC lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) un/ vai reģistrāciju Datubāzē pieņem mēneša laikā no dienas, kad saņemta visa nepieciešamā informācija un dokumenti.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Samaksa par pakalpojumu.
Pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC tūrisma operatoram un tūrisma aģentam ir jāsamaksā valsts nodeva – 40 euro.
Maksājuma rekvizīti
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs     90000050138
BIC kods TRELLV22
Konts (IBAN) LV29TREL1060120921900
Maksājuma mērķis - Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Iesniedzamie dokumenti.
Lai tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrētu Datubāzē un tūrisma operators un tūrisma aģents saņemtu licenci, personai ir jāsagatavo iesniegums ar pievienotiem dokumentiem. Ja persona vēlas, lai to izslēdz no Datubāzes, vai anulēt tai izsniegto licenci, tad nepieciešams sagatavot iesniegumu brīvā formā. Ja persona vēlas grozīt licenci, tad tai attiecīgi jāiesniedz jauns iesniegums. Svarīgi, ka iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
Tūrisma aģentam
1. Līguma apliecināta kopija vai apliecinājums no tūrisma operatora par sadarbību (paraugs zemāk);
2. Ja tūrisma pakalpojumu sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir ārvalstnieks, nepieciešama izziņa par kriminālo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību  saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņa jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā;
3. Citi dokumenti pēc nepieciešamības.

Tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam
1. Informācija par nodrošinājumu (apdrošināšanas polise vai kredītiestādes garantija);
2. Ja tūrisma pakalpojumu sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir ārvalstnieks, nepieciešama izziņa par kriminālo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību  saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas PTAC. Izziņai ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā;
3. Citi dokumenti pēc nepieciešamības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
Iesniegumu var iesniegt:

Portālā Latvija.lv
Personai jāizmanto e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”. Lietojot šo e-pakalpojumu, fiziskai personai ir iespējams elektroniski nosūtīt iesniegumu PTAC, pielikumā pievienojot  iesniegumu un, ja nepieciešams, pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.

Pa e-pastu
Persona nosūta iesniegumu pa e-pastu. Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.

Pa pastu
Persona nosūta iesniegumu pa pastu. Ja nepieciešams, iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums PTAC
Pasts PTAC Rīga
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
4. solis / Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
Persona iesniegumu iesniedz klātienē PTAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
5. solis / Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
Lēmumu reģistrēt tūrisma pakalpojumu sniedzēju Datubāzē un izsniegt, grozīt, anulēt licenci , kā arī licenci persona var saņemt kādā no šiem kanāliem:

• portālā www.latvija.lv;
• uz norādīto e-pasta adresi;
• atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi vai deklarēto adresi (fiziskas personas gadījumā).

Papildus persona tiešsaistē publiski pieejamā TPS datubāzē var pārliecināties, ka reģistrācija, izslēgšana vai datu aktualizācija ir veikta, kā arī par personu sniegtie dati ir norādīti korekti.
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Lēmumu, kā arī licenci, persona var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu, kā arī uzrādīt, ja nepieciešams, pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus