Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Patvaļīga koku ciršana novada administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Rucavas novada pašvaldības koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
10 darba dienas vai 20 darba dienas (ja apsekojot kokus Rucavas novada pašvaldības koku novērtēšanas komisija  konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Klātienē:

Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

korespondence:

Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu - "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477


Nosūtīt dokumentus uz e-pastu:

ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu

E-pasts: dome@rucava.lv
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada dome
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1.Īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinoši dokumenti;
2.Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu;

u.c. dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons +371 67028169