Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Ropažu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ropažu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ropažu novada dome)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Izvēlētā teritorija: Ropažu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Ja personai zaudēts tiesiskais statuss Latvijā un noteiktā laikā nav noteikts cits tiesiskais statuss, deklarētā dzīvesvieta uzskatāma par anulētu ar tiesiskā statusa zaudēšanas dienu.
Brīdinājums
Ja  ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas un persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu, personu var saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.panta otro daļu.
Normatīvie akti
Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu
(Ministru kabinets; noteikumi; 72; 01.07.2003)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 1; 01.07.2003)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 01.07.2003)
Uzziņas par pakalpojumu
Ropažu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.04.2023