Pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšana
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Sociālās aprūpes mājās pakalpojums (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un likumisko pārstāvību apliecinošus dokumentus) Sociālajā dienestā un iesniedz:
1. iesniegumu brīvā formā, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. aizpilda un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju;
3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību.
4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
5. citus dokumentus (kuri nepieciešami pakalpojuma pieprasīšanai).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:
1) apmeklē personu tās dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu ;
2) izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu;
3) izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni;
4) personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt par to vienošanos;
5) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas atbilstošo jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: http://livani.lv/page/387
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv