Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apmēra noteikšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Medību koordinācijas komisija:
1. uz personas iesniegumu pamata apseko konstatētās medījamo dzīvnieku postījumu vietas;
2. nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi;
3. nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apmēru;
4. nosaka pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai;
5. izstrādā noteikumus, citus ar Komisijas darbību saistītos dokumentus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks (tiesiskais valdītājs), nomnieks (apsaimniekotājs) vai ganāmpulka īpašnieks (turētājs)
Termiņš:
Mežsaimniecībai vai infrastruktūras objektu postījumus apseko 10 darbdienu laikā, darbības veic 15 darbdienu laikā. Lauksaimniecībai (izņemot lopkopību) nodarītos postījumus apseko 3 darbdienu laikā, darbības veic 5 darbdienu laikā. Lopkopībai nodarītos postījumus apseko nekavējoties, darbības 5 d.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Medību koordinācijas komisijas lēmumu par postījumu apjomu, kurus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši medījamie dzīvnieki Līvānu novada domē ir jāiesniedz:
Iesniegums, kuram pievieno:
1. Zemes lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja zemes lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā (ja pieteikumu iesniedz zemes lietotājs).
2. Pilnvaru (ja pieteikumu iesniedz zemes īpašnieka vai lietotāja pilnvarotā persona).
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes robežu plānu (turpmāk – zemes robežu plāns). Ja pieteikumu iesniedz par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem - zemes robežu plānā norāda zivju dīķus, kuros nodarīti postījumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nosaka 2014.gada 26.maijā Ministru kabineta noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” prasības.

Ja postījumi nodarīti mežsaimniecībai vai infrastruktūras objektiem, tos apseko 10 darbdienu laikā un šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās darbības veic 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja postījumi nodarīti lauksaimniecībai (izņemot lopkopību), tos apseko triju darbdienu laikā un šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās darbības veic piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja postījumi nodarīti lopkopībai, tos apseko nekavējoties un šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās darbības veic piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: