Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā, alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā un kad koku 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1. pielikumam (http://likumi.lv/doc.php?id=247350). Šis ir bezmaksas pakalpojums, izņemot gadījumus, kad ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā. Gadījumi, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ir uzskaitīti minēto noteikumu 25. punktā. Visos pārējos gadījumos zaudējumu atlīdzība tiek noteikta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska un juridiska persona, kuras valdījumā ir zemes gabals un uz kura aug nocērtamais koks, kā arī zemes nomnieks, kuram ir rakstisks apliecinājums no zemes īpašnieka par koka ciršanu.
Termiņš:
20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi.
10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāvēršas Līvānu novada pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju koku ciršanai ārpus meža, iesniegumā norādot:
1. iesniedzēja kontaktinformāciju;
2. koka atrašanās vietu (adrese, īpašuma nosaukums) un, ja iespējams, koka (koku) atrašanās vietu plānā;
3. nocērtamo koku skaitu;
4. nocērtamo koku diametru 1,30 metru augstumā no koka sakņu kakla;
5. koka (koku) ciršanas iemeslu.
Kokam (kokiem) ir jābūt atzīmētiem dabā vai ir jānodrošina persona, kura parādītu kokus dabā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija: Tālr.: 66954906 (VPVKAC tīkls)
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma izvērtēšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Vides uzraudzības un kārtības komisija apskata objektu dabā un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija: Tālr.: 66954906 (VPVKAC tīkls)
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu var saņemt personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija: Tālr.: 66954906 (VPVKAC tīkls)
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: