Personu īpašumā /kopīpašumā/ esošo nekustamo īpašumu vai zemes vienību sadale vai apvienošana ja nav nepieciešams zemes ierīcības projekts (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamajam īpašumam(kopīpašumam) tiek veikta nekustamā īpašuma sadale/apvienošana izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamo īpašumu īpašnieki, kopīpašnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
iespēju robežās atbilde tiek sniegta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Kopīpašuma gadījumā nepieciešams visu kopīpašnieku iesniegums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Zemes ierīcības likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 03.05.2012)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2021