Izziņas izsniegšana par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms iecerētās darbības (lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Rēzeknes novada teritorijas plānojumam.  Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) vai e-adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu vai iesniegumu brīvā formā), kurā norāda:
1.1. informāciju par sevi;
1.2. īpašuma nosaukumu un zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurā darbība tiek plānota;
1.3. plānotās darbības/zemes izmantošanas apraksts;
1.4. vēlamo izziņas saņemšanas veidu.

2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. zemes vienības robežu plāna kopiju ar iezīmētu plānotās darbības vietu un platību;
2.2. pilnvaras kopiju (ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona);
2.3. citus dokumentus (norāda). informāciju par sevi, interesējošās zemes vienības kadastra apzīmējumu un vēlamo izziņas saņemšanas veidu.

3. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa.

Maksa par pakalpojumu noteikta 2,50 EUR atbilstoši Rēzeknes novada domes 03.02.2022. Saistošo noteikumu Nr.30 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” 8.9. punktam.

No nodevas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās personas. Norēķināties var klātienē Rēzeknes novada pašvaldības kasē (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 3.stāvs, 26.kabinets) vai veicot pārskaitījumu uz sekojošiem pašvaldības bankas kontiem: Rēzeknes novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009112679
1. A/S Swedbank, HABALV22, LV56HABA0551026407356;
2. A/S SEB banka, UNLALV2X, LV21UNLA0050016695434;
3. A/S DNB banka, RIKOLV2X LV19RIKO0002013195963;
4. A/S Citadele banka, PARXLV22, LV27PARX0012602660002.
4. Pasūtītājs veic pakalpojuma pieteikuma apmaksu un uzrāda kvīti/maksājuma uzdevumu vai elektroniski iesūta izdruku par internetbankā veikto maksājumu.
5.Pašvaldības darbinieks sagatavo izziņu un izsniedz pieteikuma iesniedzējam tikai pēc pakalpojuma apmaksas.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese vai e-adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki