Mājmācības pieteikums
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Mājmācība  tiek  noteikta  1.-6.klašu  izglītojamajiem, ja :
• vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
• ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;
• izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura  kuras  bērns apmeklē  kādu  no  Rēzeknes  novada  pašvaldības  skolām (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu) [iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņu, vai  psihologa atzinumu]:
1.1. Izglītojamā  vārdu, uzvārdu, personas kodu;
1.2. Izglītojamā  izglītības  iestādi;
1.3. Mājmācības  nepieciešamības  iemeslu;
1.4. Savu kontaktadresi, uz  kuru  jāsūta  atbilde;
1.5. Atbildes  saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu)

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/12/Veidlapa-m%C4%81jm%C4%81c%C4%ABbas-pieteikumam.docx

2. Pašvaldība  pārsūta  iesniegumu  attiecīgajai skolai
3. Skolas direktors saskaņo  mājmācības  nepieciešamību  ar  izglītības  iestādes  dibinātāju;
4. Direktors ar rīkojumu nosaka, ka 1.–6. klases izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki;
5. Skolas  direktors  nosūta  rīkojuma  kopiju  Pasūtītājam uz  norādīto  adresi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki