Vecāku pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Vecāku pabalstu izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts.
Māte un tēvs vienojas, kurš būs pabalsta saņēmējs.

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, un  no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma.

Par bērniem, kuri dzimuši, sākot no 01.01.2023., vecāki var izvēlēties kopējo pabalsta saņemšanas periodu - 19 vai 13 mēnešus.

Vecāku pabalstu veido:
• vecāku pabalsta pamatdaļa, kuru var saņemt viens no vecākiem;
• vecāku pabalsta nenododamā daļa, kuru ir tiesības saņemt katram no bērna vecākiem. Vecāku pabalsta nenododamā daļa katram no vecākiem ir divi kalendāra mēneši, un to var izvēlēties saņemt līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu. Katram ir sava pabalsta nenododamā daļa, un to nevar izmantot otrs vecāks.

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.

Vecāku pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot VSAA vecāku pabalsta kalkulatoru.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par vecāku pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kamēr saņem bezdarbnieka pabalstu.
Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laika posmu.
Brīdinājums
Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam) un pabalsts ir piešķirts, tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt.
Normatīvie akti
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 753; 01.01.2022)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.06.2023