Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / “Pakalpojuma pieprasīšana”
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā norādot:
1.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
1.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu, un/vai absolūtā alkohola daudzumu;
1.3. ražošanas vietu (adresi).

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/uznemejdarbiba-2/

2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
2.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
2.3. telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.
3. Atļauju Rēzeknes novada pašvaldības vārdā izsniedz Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
4. Atļauja netiek izsniegta, ja:
4.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus;
4.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
4.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;
4.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
4.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;
4.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
4.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;
4.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
5. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta šādos gadījumos:
5.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
5.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
5.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
5.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
6. 4.2. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / “Pakalpojuma saņemšana”
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: