Asistenta un pavadoņa pakalpojums (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti    
Fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, sniedz personai asistenta pakalpojumu, lai asistētu un pavadītu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, lai strādātu, studētu, nodarbotos ar paraolimpisko sportu; mācītos pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir nevalstiskas organizācijas vai kapitālsabiedrības valdē; veiktu brīvprātīgā darbu, apmeklētu dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, saņemtu regulāras hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras; veiktu citas darbības.
2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam)
Fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, sniedz personai:
• asistenta pakalpojumu, lai asistētu un pavadītu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi;
• pavadoņa pakalpojumu, kurai ir pārvietošanas traucējumi, lai pavadītu un palīdzētu nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II invaliditātes grupu vai bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti        
• Persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā;
• Sociālais dienests ar anketu novērtē nepieciešamību pēc asistenta pakalpojuma. Nosaka koeficientu: 1 – nepieciešams liels atbalsts; 2 – nepieciešams ļoti lies atbalsts;
• persona ar invaliditāti informē sociālo dienestu par iesaisti aktivitātēs un iesniedz papildu dokumentus, kas to apliecina;
• atbilstoši personas aktivitātēm (pieprasīšanas mērķi) nosaka piešķiramās stundas mēnesī, ja strādā, studē, nodarbojas ar paraolimpisko sportu – 80 vai 160 h/mēn.; mācās pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir NVO vai kapitālsabiedrības valdē - 60 vai 120 h/mēn.; veic brīvprātīgā darbu, apmeklē dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, saņem regulāras hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras - 40 vai 80 h/mēn.; veic citas darbības - 15 vai 30 h/mēn.;
• Sociālais dienests slēdz līgumu ar personu ar invaliditāti un asistentu;
• persona pati lemj par asistenta piesaisti sev vēlamajām darbībām sev veļamajā laikā. Vienu reizi mēnesī iesniedz apliecinājumu par pakalpojuma sniegšanu/saņemšanu, norādot dienas, kad saņemts pakalpojums un veiktās aktivitātes;
• persona informē Sociālo dienestu, ja notiek izmaiņas aktivitātēs (piemērām, uzsāk vai izbeidz strādāt, mācīties, apmeklēt dienas aprūpes centru), lai pārskatītu pakalpojuma apjomu.
    
2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums nepilngadīgām personām (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam)
• personas likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā;
• Sociālais dienests slēdz līgumu ar personas ar invaliditāti likumisko pārstāvi un asistentu;
• personas likumiskais pārstāvis pats lemj par asistenta piesaisti sev vēlamajām darbībām sev veļamajā laikā. Vienu reizi mēnesī iesniedz apliecinājumu par pakalpojuma sniegšanu/saņemšanu, norādot dienas, kad saņemts pakalpojums;
• personas likumiskais pārstāvis informē Sociālo dienestu par izmaiņām (piemērām, deklarētas dzīvesvietas maiņa).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Sociālās palīdzības nodaļas asistentu pakalpojumu sektors
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti      
Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma apjomu no 15 stundām līdz 160 stundām mēnesī.
Pakalpojumu piešķir uz noteikto invaliditātes periodu, bet ne ilgāk par trīs gadiem.
2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam)
Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par asistenta vai pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma apjomu:
• asistenta pakalpojumam 80 stundas mēnesī;
• pavadoņa pakalpojumam 60 stundas mēnesī.
Pakalpojumu piešķir uz noteikto invaliditātes periodu, bet ne ilgāk par trīs gadiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus