Mācību literatūras (mācību grāmatu un tām pielīdzinātu izdevumu) atbilstības valsts pamatizglītības standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam izvērtēšana un apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības satura centrs
Īss apraksts:
Mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam VISC izvērtē, pamatojoties uz mācību literatūras autora vai izdevēja – fiziskas vai juridiskas personas vai minēto personu apvienības iesniegumu. Mācību literatūru VISC izvērtē pēc vienotiem kritērijiem, pieaicinot recenzentus un ekspertus.   Apstiprināto un izdoto mācību literatūru iekļauj sarakstā, saraksts ir publiski pieejams VISC vietnē https://www.visc.gov.lv/lv/macibu-literatura Apstiprinātās mācību literatūras iegādei izglītības iestādēm tiek piešķirti līdzekļi no valsts budžeta. Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Mācību literatūras autori vai izdevēji – fiziskas vai juridiskas personas vai šo personu apvienības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
24
Termiņš:
Viens mēnesis no klienta iesnieguma saņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ja VISC ir uzdevis klientam pilnveidot iesniegto mācību literatūru) uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VISC pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Izglītības un zinātnes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts izglītības satura centrs
Kontaktinformācija: Rīga, Vaļnu iela 2, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.04.2022