Kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pieprasīt zaudējumu un nemantiskā kaitējuma, kas tai nodarīts kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma lietvedībā iestādes, prokuratūras vai tiesas prettiesiskas vai nepamatotas rīcības dēļ, atlīdzinājumu. Persona vēršas ar iesniegumu Tieslietu ministrijā, ja personai tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu rodas, pamatojoties uz tiesas pieņemtu spriedumu vai lēmumu kriminālprocesā.
Pakalpojumu var pieprasīt:
Fiziska persona, kura pilnībā attaisnota vai attaisnota apsūdzībā par kādu no noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā saukta pie kriminālatbildības, ja šai personai konkrētā kriminālprocesa gaitā tika piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis un par noziedzīgu nodarījumu, par kura izdarīšanu persona notiesāta, likums neparedz brīvības atņemšanas sodu;
Fiziska persona, pret kuru kriminālprocess izbeigts reabilitējošu apstākļu dēļ vai kriminālprocess izbeigts tā daļā personu reabilitējošu apstākļu dēļ, ja šai personai attiecīgā kriminālprocesa gaitā tika piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis un kriminālprocess turpinās tā daļā par noziedzīgu nodarījumu, par kura izdarīšanu likums neparedz brīvības atņemšanas sodu;
Fiziska persona, kurai ar brīvības atņemšanu saistītā procesuālā piespiedu līdzekļa ilgums pārsniedzis ar galīgo spriedumu piespriestā brīvības atņemšanas soda ilgumu; Fiziska persona, kurai kriminālprocesa rezultātā iznīcināts vai nesamērīgi bojāts īpašums;
Privāto tiesību juridiskā persona, kurai kriminālprocesā sakarā ar piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, nekonstatējot Krimināllikumā noteikto pamatu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai attiecīgajai personai, radies kaitējums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Lēmumu par kaitējuma atlīdzināšanu pieņem 3 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, nepieciešamības gadījumā iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšana
Persona sagatavo iesniegumu, kurā fiziska persona norāda - vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas gadu un datumu) un dzīvesvietu, bet juridiska persona — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī izteikto prasījumu un faktus, kas pamato tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu. Fiziskā persona norāda arī personīgā konta rekvizītus kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, bet juridiskā persona — konta rekvizītus kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma kaitējuma atlīdzība. Iesniegumam persona pievieno dokumentus, kas apliecina kaitējuma nodarīšanas faktu un kaitējuma atlīdzības apmēru.
Persona iesniegumu iesniedz ministrijā klātienē, nosūta pa pastu vai e-pastu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) sešu mēnešu laikā no brīža, kad iestājies kaitējuma atlīdzināšanas gadījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Tieslietu ministrijas e-adrese
Klātiene Tieslietu ministrija - klātiene
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67036802
Fakss: 67210823
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@tm.gov.lv
Pasts Tieslietu ministrija
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ministrija triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par kaitējuma atlīdzināšanu, nepieciešamības gadījumā iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Kaitējuma atlīdzību pārskaita uz personas norādīto norēķinu kontu.
Lēmums par atteikumu atlīdzināt zaudējumus vai nemantisko kaitējumu personai tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tieslietu ministrija - klātiene
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67036802
Fakss: 67210823
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@tm.gov.lv
Pasts Tieslietu ministrija
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: