Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu izprasīšana no valstīm, ar kurām Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums un civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, labojuma un papildinājuma lietu nosūtīšana uz ārvalstīm
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
[1] Personai ir iespēja pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu (atkārtotie dokumenti) no ārvalsts, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums, iesniedzot pieprasījumu jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. [2] Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments tiesiskās palīdzības lūgumu ietvaros sagatavoto atkārtoto dokumentu un civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labojuma un papildinājuma lietu nosūta uz valsti, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums ar līgumslēdzēju valstu Tieslietu ministriju starpniecību, atkārtota dokumenta izsniegšanai pieprasītājam vai labojuma un papildinājuma lietas nosūtīšanai kompetentai ārvalsts iestādei lēmuma par civilstāvokļa akta ieraksta labošanu vai papildināšanu pieņemšanai.
[3] Ja atkārtoto dokumentu nav nepieciešams apliecināt ar Apostille, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pēc personas, kura atrodas ārvalstīs, pieprasījuma sagatavoto atkārtoto dokumentu nosūta ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi. Ja pieprasīto dokumentu ir jāapliecina ar Apostille, tad tas jānorāda iesniedzot iesniegumu, jānorāda kādā valstī dokuments tiks izmantots un kādā veidā vēlas dokumentu saņemt- dzīvesvietas adresē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Pēc dokumenta sagatavošanas, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sagatavoto dokumentu pārsūtīs Latvijas Zvērinātu notāru padomei Apostille uzlikšanai un dokumenta tālākai pārsūtīšanai izsniegšanai, saskaņā ar personas iesniegumā norādīto dokumenta saņemšanas veidu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai radiniekiem.
Publisko tiesību Juridiskās personas, ir tikai tās, kas noteiktas līgumā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atkārtoto civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu nosūtīšana no Latvijas Tieslietu ministrijas notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegumu veidlapas un anketas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1