Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājuma vai izziņas pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Ja persona ir mainījusi vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, pēc personas lūguma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsniedz atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu.
Maksa par atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu ir 6 eiro. Maksa par izziņu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, ir 5 euro. Pakalpojumu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darbdienu laikā, maksai par šādu pakalpojumu piemēro koeficientu 3. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas.
No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:
1) personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
2) personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
3) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
4) daudzbērnu ģimeni.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību, norādot izmantošanas mērķi, vai uz pilnvaras pamata.
Termiņš:
Administratīvo aktu izdod viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Persona iesniegumu var iesniegt:
1) pa pastu, nosūtot uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;
2) elektroniski, nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv;
3) nosūtot no oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) adresātam “Tieslietu ministrija”;
4) klātienē jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;
5) klātienē Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.
Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību, norādot izmantošanas mērķi, vai uz pilnvaras pamata.
Iesnieguma aizpildīšanas aptuvenais laiks no 3 līdz 5 minūtēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Tieslietu ministrijas e-adrese
Pasts Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67830681, 67830678
2. solis / Dokumenta saņemšana
Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu papīra formā var saņemt:
1) pa pastu;
2) klātienē izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.
Izziņu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūta elektroniska dokumenta veidā vai oficiālajā elektroniskajā adresē.
Pieprasīto dokumentu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, izņemot steidzamības kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus