Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā minētajiem iemesliem:
1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu.  Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
6) personai mainīts dzimums;
7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)". Ja tautības ieraksts ir mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, to vienu reizi var mainīt arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Valsts nodeva par vārda maiņu ir 71,14 euro, par uzvārda maiņu – 71,14 euro, par tautības ieraksta maiņu – 71,14 euro (jāsamaksā, iesniedzot iesniegumu).
Valsts nodeva nav jāmaksā:
1) ja viens no nepilngadīgās...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Administratīvo aktu izdod viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai
Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, iesniedz personīgi jebkurai pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu noteikta parauga iesniegumu, kurā norāda vārda, uzvārda  vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Iesniedzot iesniegumu, personai ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.
Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, iesniegumu var iesniegt arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā pa pastu, elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”
Iesnieguma veidlapas paraugu noteic Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumi Nr. 1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem".
Ja tiek mainīts vārds, jāizvēlas veidlapa Nr. 1.
Ja tiek mainīts uzvārds, jāizvēlas veidlapa Nr. 2.
Ja tiek mainīts vārds un uzvārds, jāizvēlas veidlapa Nr. 3
Ja tiek mainīts tautības ieraksts, jāizvēlas veidlapa Nr. 4.
Iesnieguma aizpildīšanas aptuvenais laiks no 7 līdz 10 minūtēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...
Cits Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
2. solis / Nepieciešamie dokumenti vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai
Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
1) ja vārdu vai uzvārdu (vārda un uzvārda) maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
2) ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm;
3) fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm);
4) ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus (proti, dokumentu par dzimšanu, par laulības noslēgšanu, par nepilngadīgā bērna dzimšanu), kas ir noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajai kārtībai vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;
5) ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
6) ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls ir personas dzimuma maiņa, jāuzrāda ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdots medicīnas dokuments, kas apliecina daļēju vai pilnīgu dzimuma maiņu.
Tautības ieraksta maiņas iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
1) ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu;
2) ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību bērna interesēm;
3) ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu "latvietis" – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
4) ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot tautības ieraksta maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus, proti, dzimšanas apliecību, arī tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību. Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, jāpievieno Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā") vai notariāli apliecināts tulkojums atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;
5) ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” un ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi.
Ja iesniegums iesniegts dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti tiek nosūtīti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai par atļauju vai atteikumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma par atļauju vai atteikumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai pieņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai viena mēneša laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Lēmums par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu personai tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē uz norādīto korespondences adresi vai deklarēto dzīvesvietu. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots adresātam vai septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Vārda vai uzvārda maiņu atsaka, ja:
1) persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
2) personas vārda vai uzvārda maiņas iemesls neatbilst nevienam no Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā uzskaitītajiem iemesliem;
3) persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.
Tautības ieraksta maiņu atsaka, ja:
1) persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi;
2) dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību vēlas iegūt;
3) persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
Citi elektroniski kanāli Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830679, 67830682
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
4. solis / Personu apliecinošu dokumentu maiņa
Personu apliecinošs dokuments kļūst lietošanai nederīgs, ja mainījies personas vārds vai uzvārds. Pēc vārda vai uzvārda maiņas, lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu, šis lēmums jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus