Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Nepamatoti atjaunoto vai atkārtoti sastādīto civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai pirmreizēji sastādīto civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, ja tas ir nepilnīgs un, ja atjaunotā vai atkārtoti sastādītā civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšana radītu personai nelabvēlīgas juridiskas sekas, anulē Tieslietu ministrija, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai Tieslietu ministrijas lēmumu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu var anulēt, ja tas ir sastādīts pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.
Valsts nodeva par civilstāvokļa akta reģistra anulēšanu ir 7 euro (jāmaksā, iesniedzot iesniegumu).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iesniegumu par civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšana iesniedz persona, par kuru attiecīgais ieraksts ir izdarīts vai viņas pilnvarota persona, vai persona, kura pamato savu tiesisko ieinteresētību.
Termiņš:
Administratīvo aktu izdod viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanai
Iesniegumu un civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Iesniegumu iesniedz persona, par kuru attiecīgais ieraksts ir izdarīts, vai viņas pilnvarota persona, vai persona, kura pamato savu tiesisko ieinteresētību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Tieslietu ministrijas e-adrese
Pasts Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Nepieciešamie dokumenti civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanai
Iesniegumam par civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanu jāpievieno:
1) dokumentu, kas apliecina, ka civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir atjaunots vai atkārtoti izdarīts;
2) dokumentu, kas apliecina, ka civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta pirmieraksts ir saglabājies;
3) dokumentu par uzvārda maiņu, ja iesniedzēja uzvārds personu apliecinošajā dokumentā nesaskan ar uzvārdu civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta pirmierakstā vai atjaunotajā, vai atkārtoti izdarītajā civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā;
4) iesniedzēja biogrāfisko datu uzskaitījumu, ja anulējamais civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts attiecas uz viņu;
5) dokumentus, kas pierāda, ka iesniedzējs ietilpst mirušās personas mantinieku lokā, ja anulējams civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts par personas miršanas faktu;
6) paskaidrojumu, ja atjaunotajā vai atkārtoti izdarītajā reģistra ierakstā un pirmierakstā ir pretrunīgas ziņas.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanai nepieciešamos dokumentus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa vai Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma par atļauju vai atteikumu civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanai pieņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanai viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Lēmums par civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanu vai par atteikumu to anulēt personai tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē uz norādīto korespondences adresi vai deklarēto dzīvesvietu, vai elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai oficiālajā elektroniskajā adresē.
Lēmums stāsies spēkā brīdī, kad tas paziņots adresātam vai septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Dokuments, kas paziņots ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus