Jaunaudžu kopšanas pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks iesniedz kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām pārskatu par jaunaudžu (koku augstums ir no 2 m līdz 10 m) kopšanu. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu, ar kuru mežaudzi atzīst par koptu. Informāciju reģistrē Meža valsts reģistrā. Ja kalendārā gada laikā meža īpašnieks atkārtoti vienai un tai pašai mežaudzei pieprasa veikt jaunaudžu kopšanas pārbaudi, tad Valsts meža dienests piemēro maksas pakalpojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto izcenojumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā. Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir kopt jaunaudzes. Atkarībā no meža tipa, jaunaudzēm piektajā vai desmitajā gadā pēc atjaunošanas ir jāatbilst koptas jaunaudzes prasībām.
Brīdinājums
Jaunaudžu kopšanas prasību neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums.
Normatīvie akti
Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 308; 09.05.2012)
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 30.06.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.01.2020