Samazinātās patentmaksas maksātāja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziska persona, kurai ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai ir atzīta par personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un veic saimniecisko darbību noteiktās darbības jomas profesijās var reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā samazinātās patentmaksas maksātājs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Samazinātas patentmaksas režīmu var piemērot pensionāriem un personām ar 1.vai 2.grupas invaliditāti, ja to saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedza 3000 euro un plānotie taksācijas gada ieņēmumi nepārsniegs 3000 euro.

Maksātājs var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņš darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām:
1) ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
2) apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
3) amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
4) floristika;
5) privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
6) mājas aprūpes pakalpojumi.

Samazinātās patentmaksas maksātājs nevar būt algas nodokļa maksātājs (t. i., nav darba attiecībās) un savā saimnieciskajā darbībā nevar nodarbināt citas personas.
Samazinātās patentmaksas maksātājs nevar būt saimnieciskās darbības veicējs, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Reģistrācijas iesniegumu fiziskā persona iesniedz ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms vēlamā patentmaksas piemērošanas datuma.
Iesniegumu par reģistrāciju samazinātās patentmaksas veikšanai var iesniegt:
●  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (Sagatavot dokumentu – No veidlapas – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti – Iesniegums VID par reģistrāciju patentmaksas veikšanai, atzīmējot samazinātā patentmaksa);
● papīra dokumentu veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") ;
● sūtot elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv
● nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV -1978.

Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Tās apmērs ir 17 euro gadā vai 9 euro pusgadā.
Samazināto patentmaksu ieskaita vienotā nodokļu kontā ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms perioda, kad paredzēts sākt patentmaksas piemērošanu.
Plašāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma par samazinātās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un reģistrē vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt par samazinātās patentmaksas maksātāju.
Informāciju par samazinātās patentmaksas maksātāju  reģistrāciju VID vienas darbdienas laikā ievieto VID tīmekļa vietnē (sadaļā “Publiskojamo datu bāze” – “Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs”). Samazinātās patentmaksas maksātājs uzskatāms par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.

Lēmumu par atteikumu reģistrēt par samazinātās patentmaksas maksātāju VID paziņo fiziskajai personai vienas darbdienas laikā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi un divu darbdienu laikā pēc iesnieguma izvērtēšanas termiņa atmaksā samazinātās patentmaksas summu pilnā apmērā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto norēķina kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978