Mednieka kandidāta praktisko iemaņu pārbaudījums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Lai kļūtu par mednieku, pēc mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījuma nokārtošanas jākārto praktisko iemaņu pārbaudījums, kas notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētās šautuvēs. Praktisko iemaņu pārbaudījums ietver šaušanu ar gludstobra medību šaujamieroci pa kustīgu un stāvošu mērķi 35 m distancē un drošības prasību ievērošanu, rīkojoties ar medību ieroci. Pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100 iespējamiem. Ja šautuve to var nodrošināt, iespējams izvēlēties praktisko pārbaudījumu, šaujot pa lidojošiem mērķiem (šķīvīšiem). Šādā gadījumā pārbaudījums ir nokārtots, ja trāpīts vismaz 12 mērķiem no 25.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās virsmežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, izziņa par apmācību mednieka kvalifikācijas iegūšanai, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli https://latvija.lv/BUJEadrese
2. solis / Valsts nodevas maksājums par praktisko iemaņu pārbaudījumu
Lai kārtotu praktisko iemaņu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 14,23 EUR.


Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase,
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV77TREL1060160925000
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Valsts nodevas maksājums par mednieka apliecības izsniegšanu/maiņu
Lai pieteiktu mednieka apliecības izsniegšanu/maiņu, jāveic valsts nodevas maksājums - 1,42 EUR.

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase,
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV77TREL1060160925000
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Praktisko iemaņu pārbaudījuma norise un rezultāti
Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz praktisko iemaņu pārbaudījumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par apmācību (oriģinālu). Mednieka kandidāta praktisko iemaņu pārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti uz vietas uzreiz pēc eksāmena.

Pēc nokārtota teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījums, var saņemt mednieka apliecību, kas tiek izsniegta 15 darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...